Bli Prenumerant

Den grekiske filosofen Sokrates sa en gång att hemligheten med att utnyttja förändring är att fokusera all din energi inte på att bekämpa det gamla, utan på att bygga det nya. Detsamma gäller för digitalisering och artificiell intelligens (AI) som har medfört betydande förändringar i arbetsmarknadens dynamik. Den silkeslena kokongen runt det konventionella 9 till 5 arbetsarrangemanget splittras som ett resultat.

Traditionella anställningsmodeller, präglade av långtidskontrakt, resor till ett kontor/fysisk anläggning, fastställda hierarkier och etablerade roller, blir alltmer ett minne blott. Istället ser vi en förändring mot en mer flexibel och smidig arbetskraft som är projektbaserad. Många företag förlitar sig nu på en blandning av interna anställda, konsulter och frilansare för att möta sina affärsbehov.

Sverige är i greppet av en kompetenskris, som inte visar några tecken på att avta. Arbetslösheten i Sverige ärlåg men mer än tre fjärdedelar av företagen rapporterar svårigheter att hitta arbetstagare med relevant kompetens. Det är inom den digitala sektorn som kompetensbristen är som mest uttalad. Tyvärr visar svenska data att 30 procent av vuxna saknar grundläggande digitala färdigheter.

I vår nya studie ”The Future of Work Study 2023: Digitalization and the Labor of Tomorrow” lyfter vi fram flera teman och trender som bör tas upp av europeiska beslutsfattare. Tre av dessa är: utnyttja kraften i digitaliseringen; acceptera AI:s dominerande roll; och anamma livslångt lärande.

Behovet av att utnyttja kraften i digitaliseringen

Företag omfamnar distansarbete och digitala verktyg, medan individer anpassar sig till tekniken för att maximera produktiviteten. Trenden ”som-en-tjänst” växer, och företag och privatpersoner måste ta till sig den.

Digitaliseringen skapar också nya affärsmodeller och branscher, skapar jobb och möjligheter, men detta glöms ofta bort eller ignoreras till förmån för en negativ berättelse om projektbaserad verksamhet. För att stärka framtidens arbete bör beslutsfattare samarbeta med frilansare, plattformsarbetare och entreprenörer för att förstå den nuvarande verkligheten och upprätta en rättslig ram som hjälper den att blomstra.

Att bryta sig loss från föråldrade perspektiv på arbetsmarknaden för att frigöra ekonomisk och social potential kommer att vara en viktig del av denna utveckling.

Acceptera AI:s dominerande roll

Artificiell intelligens, simulering av mänskliga intelligensprocesser av maskiner, särskilt datorsystem, finns runt omkring oss och växer exponentiellt. Individer behöver arbeta med maskiner och utveckla en symbios annars riskerar deras jobb och roller att bli föråldrade på den inte alltför avlägsna framtidens arbetsmarknad. På samma sätt måste företag och organisationer förstå potentialen med AI och anta processer, samt integrera teknik, för att förbli konkurrenskraftiga och öka effektiviteten.

Livslångt lärande måste vara en realitet, inte ett modeord. Om- och kompetensutveckling är en viktig del för att lyckas i det nya arbetsmarknadsparadigmet eftersom kraven på egen insats och individuellt ansvar ökar. Att kontinuerligt uppgradera kompetens och att vara relevant är en del av detta så att anställda kan leverera värde till organisationer.

Utbildningssystemet behöver utvecklas

Som ett resultat måste utbildningssystemen över hela Sverige förändras för att utrusta ungdomarna med de kunskaper, färdigheter och expertis som de behöver för att utmärka sig på den framtida arbetsmarknaden. Förändringstakten accelererar exponentiellt, men utbildningssystemen och läraryrket är mer generellt fast i traditionella sätt att göra saker på. En stegvis förändring kommer att krävas på alla utbildningsnivåer – samtidigt som de attraherar kompetenta och engagerade lärare med rätt kompetens – för att utrusta arbetare och medborgare med den kompetens de behöver.

Digitaliseringen av arbetsmarknaden är inte ett hot, utan en möjlighet för individer och ekonomier att anpassa sig, frodas och omdefiniera arbete i en snabbt föränderlig värld. Ändå måste förändringar göras för att detta ska kunna hända. Att bryta sig loss från föråldrade perspektiv på arbetsmarknaden för att frigöra ekonomisk och social potential kommer att vara en viktig del av denna utveckling.