Bli Prenumerant

Talent Intelligence Hub (TIH) från SAP SuccessFactors är ett ramverk för artificiell intelligens (AI) och utgör en av grundpelarna för verksamheter som vill skapa en kompetensbaserad organisation.

I takt med att kompetenskrav, roller och befattningar befinner sig i ständig rörelse för att effektivt möta ett företags behov av flexibilitet, konkurrenskraft och anpassningsförmåga, är behovet av ett kompetensbaserat förhållningssätt för talanghantering mer aktuellt än någonsin. Samtidigt finns mycket att vinna på en individanpassad och mer holistisk syn (SAP SuccessFactors Whole-Self Model) på arbetsstyrkans färdigheter och förmågor. 

Sammantaget skapar detta en sannare bild av företagets tillgångar, potential och behov av kompetens och talang. För den enskilda medarbetaren skapar tydlighet och transparens kring företagets behov av kompetens (och därtill individanpassade utvecklingsmöjligheter) förbättrade förutsättningar för engagemang, lojalitet och ansvarstagande för den egna utvecklingen. 

Det är i detta sammanhang som kraften med en AI-baserad Talent Intelligence Hub (TIH) kommer in i bilden, där företagets behov av att säkra kompetens balanseras mot den enskilde medarbetarens kompetenser, förmågor, förutsättningar, preferenser och ambitioner (Figur 1).

Figur 1: Att bygga en framtidssäker arbetsstyrka innebär att balansera organisationens behov av kompetens mot människors ambitioner och förutsättningar på ett holistiskt sätt.  

Ett ramverk, en modell: helt nya möjligheter

Med TIH som en integrerad del av SAP SuccessFactors HXM Suite skapas en organisationsgemensam plattform och ett kompetensramverk som binder samman samtliga processområden – såväl för rekrytering, onboarding, lärande och utveckling som för successions- och prestationshantering. Fördelarna är betydande med en kompetensmodell som en del av grundläggande organisations- och personaldata. Till skillnad från tidigare manuellt tunga processer för underhåll och uppdatering av kompetensmodeller används i TIH intelligenta teknologier (AI, ML LLM) för att skapa, förse, rekommendera, anpassa och underhålla ramverket. Effekten och potentialen av AI maximeras i ett landskap där data flödar fritt och processer är fullt integrerade med varandra (Figur 2).

Figur 2: TIH som en integrerad del av HXM (Human Experience Management)-landskapet, med en modell, ett ramverk och en datakälla.

Innovation och den snabba tekniska utvecklingen av intelligenta HR-system ger nu företag helt nya möjligheter att själva sätta ambitionsnivån, strukturen och börja realisera verklig nytta med ett kompetensbaserat förhållningssätt, till exempel genom:

  • Förbättrade beslutsunderlag genom att korrelera kompetensdata med operationella data i syfte att skapa en helhetsbild av företagets personalstyrka; till exempel i samband med expansion, neddragning, omställning eller uppköp och sammanslagning.
  • Främja en kultur av individuellt ägarskap och ansvarstagande för lärande och utveckling, genom individanpassade så kallade utvecklingsportföljer med bland annat rekommendationer för utvecklingsvägar, förslag på projekt, uppdrag, utbildningar eller mentorskap.
  • Ökad intern rörlighet genom transparens och förbättrade möjligheter att matcha individens utveckling mot organisationens kortsiktiga- och långsiktiga kompetensbehov.
  • På gruppnivå (exempelvis team, projektgrupp, affärsenhet) effektivt hantera kompetensluckor samt bemanna dynamiska projektteam och arbetsgrupper.
  • Effektiv screening under en rekryteringsprocess med hjälp av AI-genererade kandidatutvärderingar av kompetenser och färdigheter som signifikant visat sig vara kopplade till framgång i den aktuella rollen.

Affärsnytta och värde

Affärsnytta och värde med ett strukturerat och kompetensbaserat förhållningssätt är betydande och kan direkt kopplas till i) förbättrad förmåga att behålla medarbetare och locka rätt personer till företaget. Ett kompetensramverk som sätter individen i centrum skapar förutsättningar för att ii) maximera varje enskild medarbetares utveckling och prestation. Helhetssyn på verksamhetens samlade kompetens skapar nya förutsättningar att iii) kostnadsmässigt väga omställning och utveckling av befintlig kompetens mot nyrekrytering eller temporära lösningar. 

Med intelligent teknik (AI) och integrerat processtöd går man från manuellt krävande insatser till automation, framtidssäkring och verkligt värdeskapande.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om värdet av SAP SuccessFactors och hur vi använder AI som motor för effektiv kompetenshantering.  www.sap-com/sweden

Ta även tillfället i akt att träffa experter under HR Connect-konferensen den 25 april i Stockholm. Säkra din plats här! 

Henrik Fält
henrik.falt@sap.com

HR Value Advisor SAP SuccessFactors