Bli Prenumerant

Organisationer måste kunna ta emot och utreda anmälningar om missförhållanden. Därför ska företag och organisationer inom privat och offentlig sektor med över 250 anställda senast den 17 december i år ha inrättat en rapporteringskanal för hantering av anmälningar om missförhållanden i organisationen. 

Företag och organisationer med 50 till 249 anställda berörs också av direktivet, men har fram till 2023 på sig att inrätta en rapporteringskanal. Det framgår av EU-direktivet om skydd för visselblåsare. 

Hr tech-bolaget Talentech har nu utvecklat sitt verktyg Weekli för att möta det nya lagkravet.

— Som organisation vill man naturligtvis arbeta proaktivt för att undvika missförhållanden, men om trakasserier eller andra oegentligheter dyker upp kan medarbetare anmäla dessa digitalt, säkert och anonymt, direkt via Weekli-appen”, säger Elin Arnell, vd för Talentech Sverige.

Varför har ni valt att göra det möjligt att anmäla missförhållanden anonymt?

— Vi tror på vikten av anonymitet för att medarbetare ska våga lyfta om hen upplever oegentligheter i organisationen, men det här är egentligen ett sista steg. Mycket handlar om det förebyggande arbetet med kultur för att den här funktionen i så liten utsträckning som möjligt ska behöva användas och där människor agerar runt omkring. Det kan röra sig om allt ifrån korruption, miljöbrott till sexuella trakasserier.

I de fall sådana missförhållanden inte fångas upp internt utgör visselblåsarfunktionen en möjlighet, menar Elin Arnell.
— Det är också en förutsättning utifrån EU-direktivet att det är just anonymt. Sedan är det viktigt att organisationen har en genomtänkt process för att hantera och utreda anmälan.

Anonyma visselblåsarsystem har blivit allt vanligare men är inte oproblematiska. Kritik som lyfts mot dem är att människor och organisationer kan skadas svårt av grundlösa och vilseledande, anonyma påståenden. 

I en debattartikel i Personal & Ledarskap skriver Richard Mårtensson, senior advisor på Human & Heart HR, att en utredning i arbetslivet bör utgå från liknande principer som utredningar i brottmål och att organisationer behöveri bli bättre på att utreda avvikelser objektivt, där såväl anmälares som den anmäldas rättssäkerhet värnas under utredningsprocessen.

Text: Jennie Jensen