Bli Prenumerant

Det svenska samhällets digitalisering och techsektorns utveckling begränsas av den kompetensbrist på tiotusentals personer med it- eller digitalt relaterad kompetens som råder inom branschen idag. Detta slår rapporten IT-kompetensbristen från arbetsgivarorganisationen IT- och telekomföretagen fast.

Behovet av digitalt kompetenta medarbetare uppges vara ytterligare minst 70 000 personer fram till år 2024. Bristen på kompetens finns enligt rapporten på de flesta områdena men värst är bristen inom programmering som back-end, front-end och DevOps. Grupper som är färre till antalet idag men där behovet är starkt växande är data science och spelutveckling, enligt rapporten.

Fackförbundet Sveriges ingenjörer är inte lika snabba med att utropa brist.
— Om man kallar det brist och sätter ut ett angivet antal personer så är risken att frågan blir enkelspårig. Det här handlar om mer komplexa kompetensutmaningar. Det behövs olika insatser som att till exempel stärka matte och programmering i skolan. Det är en större systemfråga, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer.

För att råda bot på bristen vill arbetsgivarorganisationen it- och telekomföretagen se en rad åtgärder, bland annat att digitalisering ska genomsyra skolan och att det säkerställs att fler som påbörjar sina studier inom tech också slutför dem. Sveriges ingenjörer tror mer på kompetensutveckling.
— Man måste utveckla sina medarbetare så att man inte får de stora gapen. En viktig del i det är samspelet mellan arbetsgivare och fackförbund. Men det är inte så vanligt inom sektorn att man har kollektivavtal, säger Ulrika Lindstrand.

Några av punkterna på arbetsgivarsidans åtgärdslista riktar sig särskilt till arbetsgivarnas eget ansvar, med hjälp av regelförändringar och införande av olika åtgärder från politiskt håll. Bland annat föreslås så kallade techcheckar så att yrkesverksamma får förutsättningar att utveckla sina digitala färdigheter.

För att göra det lättare för arbetsgivare att investera i sin personal vill IT- och telekomföretagen införa kompetensavdrag, det vill säga att företag skulle kunna få tillbaka upp till halva kostnaden för köp av kurser från externa utbildningsleverantörer, både offentliga och privata. Dessutom tror de att satsningar för ökad mångfald och jämställdhet inom techsektorn kan lösa bristen, liksom att attrahera internationella talanger och stoppa kompetensutvisningar.

Ulrika Lindstrand delar arbetsgivarsidans bild av att mångfald och inkludering är en viktig framgångsfaktor.
— Framför allt kvinnor i it-branschen ger uttryck för att man behöver inkludera bättre. Det handlar både om att locka fler att börja läsa till ett yrke och att ta bättre hand om de man redan har anställt.

I arbetsgivarorganisationens undersökning ställdes frågor om hur attraktivt det är att re- eller upskilla befintlig personal jämfört med att rekrytera ”färdig” kompetens. Resultatet är inte entydigt men generellt sett är arbetsgivarna mer intresserade av att nyrekrytera än att utveckla befintlig personal. Det förvånar Ulrika Lindstrand.
— Nyexade har visserligen ny kunskap men de har inte den breda erfarenheten av tillämpning. Man bör balansera upskilling och reskilling med nyrekrytering, säger Ulrika Lindstrand.

Hon vill se på kompetensbehoven både ur ett bredd- och ur ett spetsperspektiv.
— Bredden handlar om att man behöver jobba med kompetensfrågan strategiskt. Eftersom vi har teknologiskiften så måste företagen hela tiden rusta sig. När det gäller spetsen så handlar det om att till exempel bidra till forskning, utveckling och lärande.

Är arbetsgivarna tillräckligt fokuserade på lärande och kompetensutveckling?

— Nej, man är inte speciellt bra på att ha en struktur och långsiktigt planera för kompetensutvecklingen. Det behövs ett långsiktigt grepp för att slippa göra stora kompetensskiften. Satsa på dem man redan har och komplettera med nyexade. Det går fortare att omskola en person som du redan har än att vänta på en nyexad, om du gör det kontinuerligt. Arbetsgivare måste även vara tydligare med vad som förväntas av medarbetare.

Vad anser ni att arbetsgivare inom tech behöver göra för att säkra sin kompetensförsörjning?

— I debatten har det varit ett ensidigt fokus på just nyexade. Då missar man lätt kunskaperna som faktiskt finns. Det bästa måste ju vara att få en mix av nyexade och redan yrkesverksamma.

Text: Jennie Jensen