Bli Prenumerant

Mellan 2006 till 2010 låg andelen kvinnor i techbranschen på runt 32 procent men sedan dess har andelen sjunkit till 29 procent (2019). Det visar statistik från arbetsgivarorganisationen IT-&Telekomföretagen som mäter andelen kvinnor i bolag med fler än 10 anställda. 

Ett av de största hindren för techbranschens tillväxt är kompetensförsörjningen, menar arbetsgivarna i branschen. Fram till 2024 kommer det behövas ytterligare minst 70 000 personer, enligt rapporten IT-kompetensbristen från arbetsgivarorganisationen IT- och telekomföretagen. 

Intresset för tekniska utbildningar är fortfarande större bland män även om andelen kvinnor som vill studera teknik ökar om än långsamt. En rapport, Teknisk obalans? Kvinnor och män i teknik, från IVA (Kungliga ingenjörvetenskapsakademien), Teknikföretagen och Sveriges ingenjörer visar att andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen fortfarande endast är mellan 25 och 30 procent. På civilingekonom- och läkarutbildningarna är andelen kvinnor 51 respektive 54 procent. 

I en studie från Högskolan i Gävle från 2019, Teknikintresse i grundskolans lägre åldrar, menade varken elever eller lärare att det skulle finnas någon könsskillnad gällande teknikintresset.  Studien visar dock att de drömyrken samt fritidsintressen eleverna redovisat tenderar att vara könsstereotypa.

Det kom också fram att de flesta eleverna i förskoleklass ännu inte hade fått en bild av teknikbegreppet. Den undervisning eleverna hade mött i teknik var antingen integrerad i övrig undervisning eller ytterst begränsad. Elevernas upplevelser hade inte alltid kopplats samman med begreppen och lärarna upplevde en otrygghet med att undervisa i teknik.

I forskningsartikeln Will I fit in and do well? från Lunds universitet 2016 kommer det fram att pojkar generellt är mycket mer intresserade av tekniska utbildningar än flickor. Unga kvinnor har också mycket lägre kompetenstro för yrken som ingenjör samt mycket lägre tro på sin förmåga att hantera datorer och teknik, jämfört med pojkar. Det är den viktigaste förklaringen till kvinnors lägre intresse för, och mindre benägenhet att välja, tekniska utbildningar. Det är alltså inte tjejernas faktiska kompetens som hindrar dem att välja teknikbanan, utan deras tilltro till sin egen förmåga. Att kvinnor som grupp är mer intresserade än gruppen män av att hjälpa förklarar också att fler kvinnor väljer till exempel samhällsvetenskap än ingenjörskap. Könsskillnaderna i utbildningsintresse kan enligt denna studie förklaras även av att ungdomar förväntar sig att trivas bättre om de inte befinner sig i minoritet. 

För att få fler kvinnor att välja en teknisk yrkesbana behöver kvinnors kompetensuppfattning för teknik stärkas, könsstereotyper motverkas och mer teknik införas i skolan, enligt artikeln. För att ta tillvara intresset av att hjälpa behöver man visa mer hur teknik och ingenjörer hjälper och gör gott för världen. Att minska homosocialitet blir också viktigt.

Av Sveriges Ingenjörers medlemmar var bara 28 procent av civilingenjörerna och högskoleingenjörerna kvinnor år 2018. Men intresset för en karriär inom it ökar bland unga kvinnor. Det visar en undersökning som genomförts bland 1 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år av Insight Intelligence, Microsoft, CGI, Bredband2 och Linköpings universitet.

40 procent uppger att de kan tänka sig att arbeta inom it och 38 procent är lockade att göra det. Andelen som är helt ointresserade av branschen har mer än halverats sedan 2016. Från 44 procent till 20 procent.

De som inte alls är intresserade nämner en rad hindrande omständigheter. 67 procent tycker inte att det passar deras personlighet. 22 procent tror inte att de skulle trivas i en mansdominerad miljö. Endast 12 procent av tjejerna i undersökningen tycker att utbildnings- och jobbannonser inom it riktar sig till dem. 

Miljön som möter de kvinnor som kommer till techbranschen gör också att en betydande andel lämnar den. Förminskande, en grabbig kultur och trakasserier på arbetsplatsen är några av skälen till att fyra av tio kvinnor lämnar techbranschen.  Motsvarande siffra bland männen är 17 procent, enligt en artikel i Harvard Business Review. 

Stiftelsen Allbrights senaste rapport målar upp en liknande bild. Över en tredjedel av de svarande i deras undersökning säger sig ha utsatts för diskriminering. Även sexuella trakasserier är ett utbrett problem, enligt den rapporten. 

Text: Jennie Jensen