Bli Prenumerant

Små och medelstora företag handlar oplanerat och reaktivt i krissituationer och inte så strukturerat och genomtänkt som man skulle tro eller hoppas. Det visar en studie från Göteborgs universitet, där tusen företagsledare intervjuats om sin krishantering under coronapandemins första månader. Cirka en tredjedel av de intervjuade företagen hade då upplevt en minskad omsättning på 20 procent eller mer.

− Vi fann att det arbetssätt som de intervjuade företagsledarna beskrev skiljer sig från det planerade och formaliserade arbete som ofta lyfts fram som framgångsfaktorer av normgivare och akademiker, konstaterar Jonas Fasth, universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

En av tre hade en krisplan

Jonas Fasth konstaterar att endast 30 procent av företagen hade någon form av krisplan över huvud taget, när pandemin bröt ut. Endast 10 procent av de tusen företagsledarna upplevde att den krisplan de hade var till någon nytta. Förmodligen beror det på att en global pandemi inte ens fanns med som en möjlig krissituation i planerna. Bara 7 procent av företagen använde sig av särskilda krisgrupper. I stället hanterades coronakrisen inom ramen för den vanliga organisationen. Studien visar även att en del av företagen framför allt gick på magkänslan vid beslut – i några fall i kombination med rapporter eller prognoser.

Medarbetare involverades inte

Tidigare studier i och specialister inom krishantering brukar lyfta fram vikten av öppenhet och transparens som en avgörande faktor för att kunna hantera krissituationer bättre.

− Resultaten från vår studie visar att de företag som upplevde en kris kom att involvera sina medarbetare i lägre grad än de företag som inte upplevde sig vara i kris, säger Jonas Fasth. Han understryker samtidigt vikten av att behålla, eller till och med öka öppenheten, i en krissituation. 

− Det finns mycket kunskap och idéer bland medarbetare och externa aktörer som kan komma till användning. Det kan också vara klokt att använda sig av ett lite mer systematiserat krishanteringsarbete för att finna en balans mellan struktur och flexibilitet.

Läs mer
Crisis management as practice in small – and medium-sized enterprises during the first period of COVID-19.

Text: Linda Johansson