Bli Prenumerant

2014 uppskattades den årliga kostnaden för medarbetarundersökningar i arbetstid och konsultkostnader till över 500 miljoner kronor, varav 150 miljoner i offentlig sektor. Siffran kommer från studien ”Nöjda medarbetare räcker inte” av forskarna och konsulterna Erik Kärnekull, Pelle Edmark och Erik Gauffin.

Studien bygger på analyser av 99 statliga myndigheters medarbetarundersökningar med mått som Nöjd medarbetarindex (NMI), Kundnöjdhetsindex (KNI) och utvecklingen över en femårsperiod samt en enkätundersökning om hur medarbetarundersökningar används inom myndigheter.

Studien visar att måttet Nöjd medarbetarindex (NMI) är konstant över tid, oavsett vilken myndighet medarbetaren jobbar på eller hur myndigheten presterar gentemot sina kunder. Medarbetare på Arbetsförmedlingen, som enligt Svenskt Kvalitetsindex har lägst kundnöjdhet, är lika nöjda som medarbetarna på Skatteverket, som har högst kundnöjdhet.

Studien visar att de flesta mätningarna av medarbetarnöjdhet saknar frågor med koppling till myndigheternas uppdrag och resultat. Författarna ställde frågor till myndigheternas ledningsfunktioner om vad man i första hand använder resultatet av undersökningarna till. De viktigaste skälen var att ta reda på medarbetarengagemanget och den psykosociala arbetsmiljön, stärka det hr-strategiska arbetet på myndigheten samt att få fokus på hr-frågorna. Mycket få angav att man använder underlaget för att bilda sig en uppfattning om medarbetarnas attityd till sitt uppdrag att få nöjda kunder. Författarna konstaterar att medarbetarundersökningar därför inte bidrar till att utveckla en organisations prestationsförmåga.

Text: JENNIE JENSEN