Bli Prenumerant

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med
verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Kompetensföretagen är
också en del av förbundsgruppen Almega.
Patrik Eidfelt är förbundsdirektör för Kompetensföretagen, och pekar på att just
rekrytering och bemanning är områden där en kontinuerlig tillväxt har skett under
många år, som en följd av ett ökat behov av kompetensförsörjning för både offentliga
och privata verksamheter. Bemanningsföretagens kundföretag får hjälp med att
bemanna, säkerställa drift vid vakans och sjukdom samt erbjuds specialisttjänster.
Kundföretagen finns inom områden som logistik- och lagerlösningar, vård, IT med mer.

Hur mår marknaden inom bemanning just nu?
— Branschen hade en brant nedgång i samband med pandemin, men när företagen väl
började efterfråga kompetens igen blev återgången stark. I början av 2021 var det
särskilt tydlig i tillverkningsindustrin. Under 2022 har vi sett en ökad efterfrågan på
konsulttjänster inom bland annat IT och finansiella sektorn. De tekniska konsulterna har
också ökat det senaste året, och detta ser vi även i rekryteringsprocesser.

Vad som på ett övergripande plan driver bemanningsbranschen nu är det som brukar
kallas den fjärde industriella revolutionen – digitaliseringen. Hela näringslivet befinner
sig just nu i mycket stora omvälvningar som bygger på att digitala arbetssätt, digitala
produkter och digitala vanor påverkar marknaden. När digitaliseringen genomsyrar varje
affärsområde ställs högre krav på organisationer och företag att möta denna på alla
plan. Omvandlingstrycket skapar stor efterfrågan på kompetens, och där kommer
aktörer inom kompetensbranschen in. De avhjälper efterfrågan av exempelvis
specialistkompetens för IT-lösningar och teknik.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste mätningar av bemanningsföretag i Sverige får
branschen ett klart godkänt omdöme. Det kunderna är mest nöjda med är servicen i
samband med rådgivning och att man upplever sig bli väl bemötta.
Vilka utmaningar ser du i ert arbete med att utveckla bemanningsbranschen?

–Kompetensförsörjning är en av arbetsmarknadens största utmaningar. Det handlar om
matchning, det handlar om att se till att verksamheter funkar för dagen. Omvärlden
behöver få upp ögonen för att bemanning är det trygga och effektiva sättet att lösa
många av dessa problem. I förlängningen är det inte bara kompetensförsörjning, utan
tillskottet till samhällsekonomin och vägen till försörjning för den enskilde, säger Patrik
Eidfelt.

Enligt Svenskt kvalitetsindex undersökning bland bemanningsföretagens kunder är det
även framöver viktigt att attrahera rätt kandidater och kunna planera på en relativt
osäker och föränderlig arbetsmarknad. Hög aktivitetsnivå, engagemang och kundnära
relationer har branschen också fått lovord kring, och det är en trend som fortsatt håller i
sig. I valet av leverantör ligger bra service, snabb återkoppling och ett brett
personalutbud överst på listan över vad kunder vill se från leverantörer inom
bemanningssektorn. Priset har faktiskt inte en lika stor betydelse.

Hur ser du att branschen kommer växa framåt?
– Det är svårt att ge en spaning på framtida tendenser, då det växlar snabbt i omvärlden
och därmed i branschen. En undersökning bland våra medlemmar visade att runt 50
procent hade en positiv inställning till framtiden det närmsta året, där de trodde på en
ökning i resultat och tillväxt. Gällande närmaste kvartalet så angav runt 46 procent att
de tror en positiv utveckling.

– Överlag finns det en optimistisk syn på framtiden hos våra medlemmar, och det är en
optimism vi delar med dem, trots att utmaningar finns.
Svenskt kvalitetsindex har också undersökt bemanningsbranschens upplevelse kring
digitala verktyg i rekryteringsprocessen. Resultaten visar på att den digitala
matchningen av kandidat har upplevts i princip lika bra som för fysiskt möte. Digitala
modeller har upplevts som enkla att använda och den generella åsikten är att de tillför
ett mervärde till kunden.

Den digitala vågen kommer fortsatt att sätta tryck på arbetsmarknaden, och där säger
Patrik Eidfelt att kompetensbranschen behöver finnas tillhands, vare sig det gäller
rekrytering, omställning eller bemanning.

Text: Lisette Ferreira Pinho