Bli Prenumerant

Rapporten ger en detaljerad bild av hälsotillståndet på arbetsplatserna de senaste 12 åren:

  • Cirka 80 % har en påtagligt positiv arbetssituation i att arbetet ses som meningsfullt och erbjuder delaktighet och möjlighet att påverka. Lika många anger att de har en positiv arbetssituation när det kommer till trivsel, gemenskap och stöd.
  • Relativt få, 5 % av männen och 10 % av kvinnorna, rapporterar att de upplever alltför hög arbetsbelastning, och så har det sett ut sedan 2010.
  • Många upplever friskfaktorer i arbetet, med positivt arbetsklimat och kollegor som den mest förekommande faktorn på 60 %, stöd och uppskattning från chef upplevs av 40 %, medan balans och återhämtning upplevs av enbart 30 % av männen och 23 % av kvinnorna.

Kvinnor upplever ökade psykosociala besvär

Trots positiva resultat om arbetslivet finns det fortfarande utrymme för förbättring, särskilt i fråga om individuell hälsa, som har försämrats något över tid. Detta är särskilt märkbart bland kvinnor, där färre rapporterar att de bedömer sin hälsa som ”bra” eller ”mycket bra” jämfört med tidigare år. Analyser föreslår att denna nedgång troligen är relaterad till ökade psykosociala besvär som trötthet, ängslan, oro, huvudvärk, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter, och kan kopplas till den psykiska påfrestning som pandemin orsakat. Kvinnors upplevda hälsa försämras alltså, men det kan inte knytas till arbetsrelaterade faktorer som mäts i rapporten.

–Det viktiga är nu att följa upp vilka förändringar som består över tid och förebygga långsiktiga effekter på hälsan. Att arbeta och ha en fungerande arbetsmiljö är och kommer att vara en betydelsefull friskfaktor oavsett förändringar och eventuella nya kriser framöver, – Charlotte Valleskog.

Här kan du läsa hela rapporten: